Wednesday, February 9, 2011

جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج:امروز که کاخ استبداد به لرزه افتاده است،با تکیه بر همان عهد پیشین به صحنه می آییم

جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج:امروز که کاخ استبداد به لرزه افتاده است،با تکیه بر همان عهد پیشین به صحنه می آییم>>>

جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با صدور بیانیه ای از برپایی تجمع در روز ۲۵ بهمن حمایت کردند.

به گزارش تحول سبز، این دانشجویان در بخشی از این بیانیه آورده اند: امروز که کاخ استبداد به لرزه افتاده است، با تکیه بر همان عهد پیشین به صحنه می آییم. در کنار جامعه دانشگاهی کشور ایستاده ایم تا در روز دوشنبه ۲۵ بهمن، با فریاد خویش ریشه های سست و نامیمون استبداد را زیر پای خویش لگدمال کرده و سخن از انسان های سبزی بگوییم که امیدوارانه خود را برای روزهای سخت مبارزه آماده کرده اند.

متن کامل این بیانیه که در اخیتار تحول سبز قرار گرفته است به شرح زیر میباشد:

سی و دو سال گذشته است، از روزگاری که علیه استبداد کهن به پا خاستیم. برخاستیم تا آرمان های اسلامِ رحمانی را جامه عمل پوشانیم و سرزمین ایران را به جایگاه حقیقی خویش برسانیم. برخاستیم که میزان رأی ما باشد و کوته نظران فرصت انکار اراده ملت را نداشته باشند. به پا خاستیم تا بگوییم از استبداد و عوامل ناصواب آن بیزاریم.

پس از چهارسال صبر در مقابل عوام فریبانِ بی تدبیرِ دولتِ نهم، سال گذشته همراه با جامعه دانشجویی ایران به صحنه آمدیم. در حمایت از فردی که می دانستیم می تواند. انتخابات برگزار شد، اما حکومت که پس از انتخابات، مشروعیت خویش را از دست رفته دید، با کشتار، زندان و کهریزک به سراغمان آمد و ما را عاشورا ستیز خواند و ضدِ انقلاب.

نه آن ملتِ معترض، دین ستیز و حرمت شکنِ عاشورا بودند و نه شما که خود را با علی قیاس می کنید، پاسبانِ تشیع. در تبلیغات یک سویه خویش از صداوسیما، جای حق و باطل را عوض می کنید و آدم کشی هایتان را اسلام جلوه می دهید. غافل از آن که دست شومتان بر ملت هویدا شده است. هواداران جنبش سبز امروز با سیدالشهدا عهد بسته اند تا فریاد آزادی خواهی سر دهند و به رگ بریده حسین، تا پای جان بر سر پیمان خویش ایستاده ایم.

امروز که کاخ استبداد به لرزه افتاده است، با تکیه بر همان عهد پیشین به صحنه می آییم. در کنار جامعه دانشگاهی کشور ایستاده ایم تا در روز دوشنبه ۲۵ بهمن، با فریاد خویش ریشه های سست و نامیمون استبداد را زیر پای خویش لگدمال کرده و سخن از انسان های سبزی بگوییم که امیدوارانه خود را برای روزهای سخت مبارزه آماده کرده اند.

جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

No comments:

Post a Comment