Friday, February 11, 2011

قطع تمامی خطوط تلفن همراه و ثابت مهدی كروبی؛همسر و فرزندان وی

قطع تمامی خطوط تلفن همراه و ثابت مهدی كروبی؛همسر و فرزندان وی>>>


از صبح امروز تمامی خطوط تلفن همراه و ثابت مهدی كروبی؛ همسر و فرزندان ایشان قطع گردیده است.


به گزارش خبرنگار سحام نیوز، از ساعاتی قبل هرگونه تماس با منزل مهدی كروبی قطع گردیده و هیچ اطلاعی از شرایط و وضعیت ایشان در دست نیست.
لازم به توضیح استبا نزدیك شدن به روز 25 بهمن، دامنه محدودیت ها برای مهدی كروبی و خانواده ایشان افزایش یافته است تا جایی كه علاوه بر آغاز حصر خانگی، تمامی خطوط ارتباطی ایشان با بیرون از منزل نیز مسدود شده است.

No comments:

Post a Comment