Friday, February 11, 2011

دکتر محمد حسین شریف زادگان بازداشت شد


محمد حسین شریف زادگان وزیر رفاه دولت هشتم بازداشت شد.به گزارش کلمه، ماموران امنیتی شب گذشته با ورود به منزل دکتر شریف زادگان که در زمان انتخابات ریاست جمهوری، مسوول کمیته اقشار ستاد میرحسین بود وی را بازداشت کردند. دکتر شریف زادگان استاد دانشگاه شهید بهشتی است. وی از ابتدای انقلاب در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی فعالیت داشته و از امنای نظام محسوب می شد. هنوز از علت بازداشت و نیز نهاد مسوول اطلاعی در دست نیست. به نظر می رسد این دستگیری در راستای افزایش فشار بر همراهان جنبش سبز صورت گرفته باشد. شریف زادگان همسر خواهر آقای موسوی است. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

No comments:

Post a Comment