Thursday, February 17, 2011

پیام شاهزاده رضا پهلوی در مورد قربانیان تازۀ مهرورزی حکومت خدا بر زمین

پیام شاهزاده رضا پهلوی در مورد قربانیان تازۀ مهرورزی حکومت خدا بر زمین

Tuesday, February 15th, 2011۶ بهمن ماه ۱۳۸۹

هم میهنان عزیزم،


یک بار دیگر رهبران رژیم ولائی به مردم حق طلب و رزمندۀ میهن، به مردم آزادۀ سراسر جهان ثابت کردند که در خشونت و بی رحمی، و در تجاوز آشکار و مدام به حقوق انسان ها، بدیلی در میان رهبران خود کامه و خشونت ورز جهان ندارند. این بزرگ ترین جنایت کاران تاریخ بشر، از سوئی، در بی شرمی تمام به تحسین جنبش آزادی خواهانۀ ملت های همسایۀ ایران بر می خیزند و از سوی دیگر مسلم ترین حق مردم میهن ما را، که حق تجمع آرام و مسالمت آمیز است وحشیانه می شکنند، و زنان و مردان بی سلاح و بی گناه را برای هزارمین بار به خاک و خون می کشند و راهی زندان و شکنجه می کنند. هیچ نیروی اشغال گری در تاریخ جهان با مردم اسیر آن نکرده است که «جانشینان» خدا بر سر «هموطنانشان» آورده اند؟


من در همان حال که به سهم خود بار دیگر سر تعظیم در برابر شهامت و پایداری هم میهنان رزمنده و حق طلبم فرود می آورم، به بازماندگان فرزندان برومند دیگری از ایران، که به صف صدها هزارتن از قربانیان دیگر رژیم اشغالگر پیوست، تسلیت می گویم و امیدوارم که مرا در این درد جانکاه با خود شریک بدانند.


پاسداران موظف به نگهبانی حقوق و آزادی های ملت، اکنون که ملت ایران مصمم است که حقوق حقه خود را بدست آورد و آزاد باشد، حقی که سعادت همۀ فرزندان ایران زمین را تامین کند و راه را برای آینـده ای شکوفـا بازگشایـد از شما انتظار می رود که در این مسیر سرنوشت ساز آنها را یاری دهید و به خود آیید چون فرزندان شما فرزندان ایرانند و ما همه ایرانی هستیم.همچنان اطمینان دارم که خون پاک فرزندان ایران، این قربانیان فراموش نشدنی راه آزادی و انسانیت، به هدر نخواهد رفت. یقین بدانیم بسی زودتر از آن که اشغالگران انسان ستیز می پندارند، آفتاب عمرشان چون آفتاب عمر دیگر خودکامگان جهان به سر خواهد آمد.

خداوند نگهدار ایران باد

رضا پهلوی

No comments:

Post a Comment