Thursday, February 3, 2011

پادشاه اردن هم دولت این کشور را برکنار کرد

پادشاه اردن هم دولت این کشور را برکنار کرد

به گزارش خبرگزاری فرانسه از امان، پادشاه اردن امروز دولت این کشور را برکنار کرد. شماری از مردم اردن هفته گذشته با حضور در خیابانها خواهان اصلاحات فوری در این کشور شده بودند.

دفتر پادشاه اردن امروز اعلام کرد که وی یکی از مشاوران نظامی خود را مامور تشكیل كابینه جدید كرده است.

پادشاه اردن پیش تر خواستار انجام اصلاحات سیاسی سریع در این کشور شده بود.

برخی معترضان، نخست وزیر جدید را که در گذشته نیز این سمت را در اختیار داشت، یک اصلاح طلب نمی دادند.

http://img.irna.ir/1389/13890922/30123004/30123004-784349.jpg

No comments:

Post a Comment