Monday, January 24, 2011

صبح امروز دوزندانی سیاسی، جعفر كاظمی و محمد علی حاج آّقایی اعدامشدند


40435_419632322270_108514667270_5194360_2157972_a.jpg

كانون حمایت ازخانواده جان باختگان و بازداشتی ها : بامداد امروز زندانیان سیاسی جعفر كاظمی و محمد علی حاج آّقایی (هر دو به اتهام اریباط و همکاری با مجاهدین) اعدام شدند . لازم به توضیح است كه روز سه شنبه 28 دی جعفر کاظمی و محمد علی آقایی بطور ناگهانی از بند 350 خارج و به بند 209 برده شدند و سر بازجوی اوین آخوندی بنام علوی که از شکنجه گران و تصمیم گیرندگان در باره احکام زندانیان سیاسی می باشد آنها را تحت شدیدترین فشارها قرار داد تا از آنها مصاحبۀ تلویزیونی بگیرد ولی علیرغم شکجه های روحی و جسمی از پذیرفتن مصاحبۀ تلویزیونی خوداری کردند.علوی پس از نا امید شدند از گرفتن مصاحبۀ تلویزیونی آنها را به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام انتقال داد. و سرانجام امروز كه زمان ملاقات بوده است این دوزندانی را اعدام كردند.

No comments:

Post a Comment