Sunday, January 23, 2011

خاطره ای تاریخی به نقل از کتاب شرح حال رجال ایران

خاطره ای تاریخی به نقل از کتاب شرح حال رجال ایرانمیرزا زین العابدین ظهیر الاسلام (1261-1321 ه.ق) درسال1280 هجری قمری به فرمان ناصرالدین شاه سلطان جباروظالم وغارتگر، امام جمعۀ تهران شد.
این آخوند درباری تمام کارهای شاه راتوجیه دینی می کرد. میرزا اقاخان کرمانی درکتاب "رضوان" تالیف خود حکایتی چنین نقل می کند :

امام جمعۀ طهران مریض شد و تلاشی عظیم افتاد وبحران سختش روی داد. دکتر طولوزان رابه عیادت وی آوردند. خوردن شراب کهنه را تجویز کرد. امام جمعه اظهاردلتنگی نمود که اگر بخورم به جهنم خواهم رفت. دکتر گفت اگر نخورید زودتر خواهید رفت :

باده را خوانی حرام وخون مردم را حلال
باچنین حالت عجب کز حق، بهشتت آرزوست

بس شگفتی دارم از این رای و روی تیرۀ من
کز وصال حور عین با روی زشتت آرزوست
منبع: کتاب مهدی بامداد / جلد3 - ص 50

No comments:

Post a Comment