Saturday, March 5, 2011

توضيحات امام جمعه مشهد در مورد دليل بازداشت رهبران اپوزيسيون

توضيحات امام جمعه مشهد در مورد دليل بازداشت رهبران اپوزيسيون


امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه اين شهر دليل بازداشت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان حکومت را، قطع کردن رابطه آنان با آمريکا توصيف کرد.

امام جمعه مشهد گفت: «آنان را حصر خانگی کردند تا بيشتر از اين برای آمريکا مزدوری و نوکری نکنند.»

امام جمعه مشهد افزود اين حصر خانگی زندان نيست بلکه برای قطع رابطه با آمريکا و حفظ جان خودشان است؛ چون ممکن است مردم بپا خاسته آن‌ها را تکه تکه کنند يا منافقانی که ، سناريو شهيدسازی ايجاد کردند، اين دو نفر را بکشند و به عنوان شهيد بر دست بگيرند.

No comments:

Post a Comment