Saturday, February 27, 2010

فردا؛ محاکمه شریعتمداری در غیبت شاکیان

فردا حسین شریعتمداری، مدیر مسوول روزنامه کیهان در دادگاه مطبوعات محاکمه می شود. شاکیان وی بیش تر از روشنفکران و نویسندگان و چهره های سیاسی و فرهنگی هستند که در شکایت خود از شریعتمداری او را به اتهاماتی چون تشویش اذهان عمومی و افترا به شخصیت های حقیقی و حقوقی و نهادهای مدنی متهم کرده اند. در میان آن ها نام شیرین عبادی، عمادالدین باقی و محسن کدیور و… به چشم می خورد. پیش از این چند بار شاکیان یا وکلای آن ها در دادگاه حاضر شده بودند اما به بهانه مختلف دادگاه تشکیل نشد. یک بار شریعتمداری برخلاف قانون استمهال نمود و بار دیگر به علت تغییر هیات منصفه دادگاه برگزار نشد. این در حالی است که هم اکنون برخی از شاکیان مانند عمادالدین باقی در زندان به سر می برند و فرصت حضور در داگاه را ندارند تا به طرح دقیق شکایت خود بپردازند. باقی در جلسات قبلی دادگاه شخصا به همراه وکلای خود حاضر شده بود.
حسین شریعتمداری مدت هاست که در قالب مدیر مسوول موسسه کیهان به اتهام زنی علیه افراد سرگرم است بدون اینکه به شکایات علیه وی رسیدگی شود و اکنون هم در غیاب بسیاری از شاکیان به دادگاه می رود.

No comments:

Post a Comment