Sunday, February 28, 2010

مساجد سبز

مساجد سبزگروهی از دانشجویان حامی جنبش سبزبرخورد خشونت آمیز سرکوب گران پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نشان میدهد که جنبش سبز برای بیان اعتراض خود احتیاج به روش های دیگری در کنار تظاهرات خیابانی دارد به خصوص در روز 22 بهمن این حقیقت خود را به خوبی نشان داد.ما نگارندگان ایده مساجد سبز در راستای مبارزات بی خشونت ایده ذیل را پیشنهاد میکنیم.این ایده به این ترتیب است که در یک روز مشخص طرفداران جنبش سبز با حفظ هویت(نماد های سبز) برای پیگیری مطالبات خویش به عنوان مثال، آزادی زندانی های سیاسی در مساجد به دعا و نیایش بپردازند.این مساجد لزوما نباید از پیش تعیین شده باشند.در صورت موفقیت این طرح در مراحل اولیه میتوان این شیوه را به صورت مرتب(به عنوان مثال هر شب جمعه ) تکرار کرد. در صورت حمایت گسترده ،ازمساجد میتوان به عنوان محل تجمع برای سازماندهی اعتراضات آینده استفاده کرد.با توجه به بسته شدن تمامی راه های اعتراض و این حقیقت که بخش وسیعی از مردم ایران و همچنین طرفداران جنبش سبز به نوعی دارای عقاید مذهبی هستند میشود از این پتانسیل برای بیان اعتراضات به عنوان مثال در مساجد استفاده کرد. بسیاری از مساجد محل تجمع سرکوب گران هستند و این واقعیت مشکلات و همچنین فوایدی را به همراه خواهد داشت. یکی از مشکلات آن این است که در صورت کم تعداد بودن معترضین در یک مسجد امکان بیان اعتراضات میتواند با خطراتی همراه باشد ولی از طرفی میتواند دارای فواید زیر باشد:1.عدم امکان سرکوب گسترده: با توجه به پراکندگی مساجد ، سرکوبگران امکان برخورد متمرکز و برنامه ریزی شده را نخواهند داشت و به خاطر مقدس بودن فضای مسجد برخورد با معترضان دارای هزینه اخلاقی بسیار بالایی میباشد.2.امکان تبلیغ گسترده:به اعتقاد ما، ماهیت این طرح امکان تبلیغ گسترده آن را در سطح جامعه به خصوص از سوی رهبران داخلی جنبش سبز را فراهم میکند.3.ریزش در سرکوبگران:نیایش و حضور گسترده مخالفان در مساجد که از جمله مراکز سازماندهی وشست و شوی مغزی سرکوب گران است باعث می شود که دید سرکوبگران نسبت به جنبش سبز تغییر کرده و حداقل آنها را در ادامه سرکوب دچار شک و شبهه خواهد کرد.4.مشروعیت زدایی از حکومت:حضور پر تعداد و صلح آمیز جنبش سبز بی شماری ما را بار دیگر نشان خواهد داد و گامی دیگر در مشروعیت زدایی بیشتر از حکومت خواهد بود به خصوص با توجه به مذهبی بودن این شیوه ادعای حکومت مبنی بر ضد دین بودن جنبش سبز و نگهبانی خویش از مذهب را نقش بر آب خواهد بود.5.برداشت شدن شکاف میان مذهبی و غیر مذهبی در جنبش سبز:به اعتقاد نگارندگان این پیشنهاد مشکلات امروز جامعه ایران در درجه اول قرائت قرون وسطایی از مذهب و آمیختگی آن با سیاست میباشد نه لزوما خود مذهب. علاوه بر این عدم شکل گیری نهاد های مستقل و مدرن چون احزاب و سندیکاها و... باعث میشود که هیچ حرکت جمعی در ایران با بی توجهی به مذهب به پیروزی نرسد. به عنوان مثال در آلمان شرقی تظاهرات معروف دوشنبه ها از کلیسای نیکلای در لایپ زیگ سازماندهی میشده است .این در حالیست که اکثریت مردم آلمان شرقی حتی پس از فروپاشی دیوار،غیر مذهبی باقی ماندند. پس لزوما استفاده از مذهب در مبارزه نشان دهنده حمایت از مذهب و به خصوص مذهب سیاسی نخواهد بود .ما نگارندگان این ایده از هرگونه نقد و پیشنهاد نسبت به این ایده استقبال میکنیم.

No comments:

Post a Comment