Wednesday, March 10, 2010

آقای خامنه ای،حکومت تو را دیکتاتوری بخوانیم یا اداره کشور توسط مشتی اوباش؟ حداقل کلاس یک دیکتاتوری را حفظ کن

آقای خامنه ای،حکومت تو را دیکتاتوری بخوانیم یا اداره کشور توسط مشتی اوباش؟ حداقل کلاس یک دیکتاتوری را حفظ کن!

جمهوری اسلامی با بازداشت جعفر پناهی و گروگان گرفتن پدر درسا سبحانی-فعال حقوق زنان- ثابت کرد که از قامت حتی یک حکومت دیکتاتورز خارج شده و به شکل گروهی اوباش که به هیچ اخلاقی پایبند نیستند،در آمده است./ حتی در یک حکومت دیکتاتوری نیز، دیکتاتور یک حداقل هایی را رعایت می کند./ گروگان گیری های اینچنینی، از یک دیکتاتوری نیز بعید است. /توقع اینچنین کارهایی را باید از (دزدان دریایی سومالی) داشت!/ می ترسم که فردا خامنه ای و احمدی نژاد، با موتور هوندا 125(!)در خیابان های تهران به کیف قاپی بپردازند!

No comments:

Post a Comment