Friday, March 12, 2010

هر حکومتي که پايه هاي مردمي نداشته باشد پايدار نمي ماند

هاشمي رفسنجاني:
هر حکومتي که پايه هاي مردمي نداشته باشد پايدار نمي ماند

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد: در زمان فعلي با رشد و گسترش رسانه ها، هر حکومتي که پايه هاي مردمي نداشته باشد پايدار نمي ماند.
به گزارش ايلنا،آيت الله اکبر هاشمي رفسنجاني در ديدار با روسا و اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها و شهرستان هاي استان تهران با اشاره به يک دهه تجربه ارزشمند شوراها در کشور; گفت: سپردن امور به مردم که شوراها يکي از تبلورهاي واقعي آن است مي تواند بسياري از مشکلات دولت ها در اداره کشور را حل نمايد.
وي افزود: در دموکراسي رازي نهفته است که بر اساس آن با برگزاري هر انتخاباتي حزب يا احزاب برنده، يک ضربه گير براي آن نظام سياسي محسوب مي شوند و در صورت عملکرد نادرست منتخبان، بسياري از مسئوليت ها بر دوش احزاب برنده در انتخابات است و نظام ها آسيبي نمي بينند.
هاشمي رفسنجاني تصريح کرد: اسلام جايگاه يژه اي براي نقش مردم در حکومت قائل است و آموزه هاي امام راحل نيز مردم را از پايه هاي اصلي حکومت مي داند و در زمان فعلي با رشد و گسترش رسانه ها، هر حکومتي که پايه هاي مردمي نداشته باشد پايدار نمي ماند. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، قدرت شوراها را در بسياري از کشورهايي که سابقه طولاني در اين موضوع دارند بسيار وسيع عنوان کرد و گفت: محدود کردن اختيارات قانوني شوراها در کشور، به تضعيف شوراها منجر مي شود و قدرت پاسخگويي آنها به توقعات مردم را کاهش خواهد داد که اين يک آسيب جدي براي جايگاه اين نهاد است. آيت الله هاشمي رفسنجاني، اطلاع رساني در کار شوراي شهرها را مهم عنوان کرد و گفت: اگر مردم به طور کامل در جريان وظايف، اختيارات و فعاليت هاي شوراها قرار گيرند توانايي حل مسائل و مشکلات توسط شوراها افزايش مي يابد و استفاده از ابزار رسانه هاي نوشتاري و سمعي و بصري براي تحقق اين امر بسيار مهم است.
در ابتداي اين ديدار آقايان خوارزمشاهي رئيس شوراي اسلامي استان تهران، فدايي سخنگوي شوراي عالي استان ها، همتي رئيس شوراي اسلامي شهرستان دماوند و حجت الاسلام حسيني رئيس شوراي اسلامي شهرستان ورامين هر کدام به اختصار مطالبي را در خصوص مشکلات شوراها بيان کردند.

No comments:

Post a Comment