Wednesday, March 3, 2010

مصطفی میرابراهیمی 22 ساله از دستگیر شدگان در زیر شکنجه به شهادت رسید

بنا به گزارشات رسیده، مصطفی میر ابراهیمی پس از تحمل شش ماه رنج و فشار در زندان در زیر شکنجه به شهادت رسید. وی متولد سوم اسفند۶۶ در تهران بود . مصطفی شش ماه پیش بر سر مزار "ندا" توسط مأموران سپاه دستگیر و به محل نامعلومی برده شد. ...دوستانش که همراه وی بودند خبر دستگیری او را به خانواده اش می دهند، اما طی شش ماه تلاش و جستجو هیچ اطلاعی از وی به خانواده اش ندادند. نام وی در هیچ زندان و بازداشتگاه رسمی ثبت نشده بود. تا این که پس از شش ماه، چند روز پیش از طرف پزشکی قانونی جهت تشخیص چهره، پدرش را فرا می خوانند. پدر مصطفی فرزندش جوان شهید را می شناسد اما پیکر پاکش را تحویل پدر و خانواده اش نمی دهند. ماموران رژیم هیچ خبری در مورد شهادت وی و محل آن به خانواده نداده و گفته اند که خودشان تدفین را انجام داده و پس از آن تنها نشانی محل دفن را خواهند گفت...

No comments:

Post a Comment