Friday, March 12, 2010

با پرکردن شکم مردم نمي توانيم يک اقتصاد خوب داشته باشيم

محسن رضايي در جمع خبرنگاران:
با پرکردن شکم مردم نمي توانيم يک اقتصاد خوب داشته باشيم

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:با پرکردن شکم مردم نمي توانيم يک اقتصاد خوب داشته باشيم.
به گزارش ايلنا،محسن رضايي در حاشيه مراسم بزرگداشت رسول ملاقلي پور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني براينکه دولت در سال آينده بايد چه مسائلي را در اولويت کار خود قرار دهد ،گفت:به نظر من سال آينده سالي است که دولت بايد به مباحث اقتصادي توجه جدي بکند ما امسال عقب ماندگي هايي در سرمايه گذاري اقتصادي داشتيم و بايد در سال آينده اين عقب ماندگي ها جبران شود. وي با اشاره به طرح هدفمند کردن يارانه ها گفت: از طرفي قانون هدفمند کردن يارانه ها بايد با دقت بيشتري انجام شده و بيشتر بايد به سمت ايجاد اشتغال و درآمد پايدار براي مردم سوق داده شود و نه اينکه تصور کنيم با پرکردن شکم مردم مي توانيم يک اقتصاد خوب داشته باشيم از اين رو به نظر من سال آينده دولت مي تواند توجهات مهمي به سوي شکوفايي اقتصادي داشته باشد و وضعيت سال گذشته را جبران کند. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره زمان اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها نيز گفت : هرچه زمان اجراي اين طرح دير شده است اما امروز مهم اين است که اين طرح با هدف ايجاد اشتغال و در امد براي جوانان و مردم ساماندهي شود. وي ادامه داد:مهمتر اينکه نام اين طرح هدفمند کردن يارانه ها است اما چه نوع هدفمندي مهم است، پيشنهاد من به دولت اين است که هدفمند کردن يارانه ها را به سمت اشتغال و درآمد هدايت کند. رضايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره طرح کاهش روابط با انگليس گفت: اين که به کشورهاي مختلف نشان دهيم صبر و تحمل ما يک حد معيني دارد و آنها نمي توانند از نجابت مردم ايران سو»استفاده کنند امر مثبت و فکر خوبي است اما مهم اين است که اين طرح چگونه و به چه شکل باشد. وي ادامه داد: يک شکل اين طرح مي تواند اين باشد که در مجلس مطرح شود اما به نظر من بايد نظر وزارت امور خارجه نيز اخذ شود در اين طرح يک اقدام جمعي مي تواند مناسب باشد چرا که تک محوري در اين طرح مضر است. رضايي در پايان گفت: اينکه ايران بخواهد نشان دهد صبر و تحملش حد معيني دارد،يک ابتکار و تاکتيک مناسبي است.

No comments:

Post a Comment