Sunday, April 3, 2011

پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت نوروز ۱۳۹۰

پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت نوروز ۱۳۹۰

Sunday, March 20th, 2011 by رضا پهلوی

Viewed 3544 times


Reza Pahlavi

دوشنبه اول فروردین ماه ۱۳۹۰

هم میهنانم، خواهران و برادران عزیزم

عید فرخنده و باستانی نوروزی و فرارسیدن سال نو را به همۀ شما شادباش می گویم. یقین دارم نسیم فرح بخش بهاری و شیرینی دیدار و مصاحبت عزیزان و نزدیکان، تلخی خاطرات تیرۀ سال گذشته را از کام شما خواهد زدود و دل هایتان را از امید به فردایی درخشان لبریز خواهد کرد.

هرچند که آرزوهای دیرینۀ شما برای دستیابی به آزادی و بهروزی و امنیت هنوز برآورده نشده، اما تردید نکنیم که هیچگاه نشانه های زوال حکومتِ سیاهی و مرگ و فساد چنین روشن به چشم نخورده است. تردید نکنیم هرگامی که مردمان همسایۀ ما را به آزادی و رهایی از استبداد نزدیک تر می کند بشارتی بر طلوع روز پیروزی شماست و ضربتی است دیگر بر پیکر پوسیدۀ حکومت دشمنانتان.

گرددبه یاد داشته باشیم که فریاد آزادی خواهی شما به گوش بخشی از ساختار حکومتی اثر کرده است و شاهدیم هر روز وجدان بیدار شدۀ دیگری از صف آنان می گریزد و به آغوش ملت برمی گردد.

آنچه در بهاران از زمین می روید با رنگ سبز خود را نمایان می کند. و روییدن درخت تنومند آزادی و سرفرازی ملت ایران که ریشه در پهنۀ خاک ایران دارد نیز با رنگ سبز درخشید و سبزیش جهان را فراگرفت و جنبشی را به نام خود ثبت کرد که برخاسته از اراده و نواندیشی مردم بود.

پس بیاییم و در فرخنده نوروز امسال، به شکرانۀ این جنبش همیشه زندۀ ایران، سبزه را بر صدر سفرۀ هفت سین مان نشانیم و مطمئن باشیم که سرانجام جنبش سرسبز مردم ایران، سیاهی استبداد دشمنانش را یکسره خواهد زدود.

یقین دارم که نوروز امسال پیام آور روزگاری نو برای همۀ شما خواهد بود؛روزگاری که در آن آزادی و بهروزی و صلح و امنیت نصیب شما خواهد شد و سرزمین عزیز ما نیز در جهان به اعتبار و احترامی خواهد رسید که روزی جایگاهش بود.

خداوند نگهدار ایران باد

رضا پهلوی

No comments:

Post a Comment